Yangın Yönetmeliği | Binalar ve Yangın Söndürme Cihazları Yönetmeliği

yangın yönetmeliği

Yangın Yönetmeliği | Binalar ve Yangın Söndürme Cihazları Yönetmeliği

YANGIN YÖNETMELİĞİ | BİNALAR VE YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI YÖNETMELİĞİ

Yangın Yönetmeliği yaniBinaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik”,  yangın öncesinde ve sonrasında alınacak önlemleri içeren bir düzenlemeler bütünüdür. 2002 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile yayınlanan yönetmelik güncel ihtiyaçlara göre sürekli yenilenmiştir. En son 2015 yılında değişiklik yapılan yönetmelik ile yangınların öncelikle oluşmaması, oluşursa da zararların minimize edilmesi hedeflenmiştir.

Yangın yönetmeliği, binalar ve taşınabilir yangın söndürme cihazları için en son mevzuat ile ilgili tüm detaylar TUFEX’te.

YANGIN YÖNETMELİĞİ NEDEN ÇIKARILDI

Yangın yönetmeliği 2002 yılında uzun süren ve çok detaylı bir çalışma sonunda yayınlanmıştır. 2002 ve 2009’da revize edilen yönetmelikte en son değişiklik ve güncellemeler ise 2015 yılında yapılmıştır. 1992 yılında yürürlüğe giren “İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yangından Korunma Yönetmeliği” 2002’de yayınlanan yönetmeliğin hazırlanmasında önemli bir rol üstlenmiştir.

Yönetmeliğin giriş kısmında amacı açıklanmıştır. Bu amaç; Kamu kurum ve kuruluşları, özel kuruluşlar ve gerçek kişilerce kullanılan her türlü yapı, bina, tesis ve işletmenin, tasarımı, yapımı, işletimi, bakımı ve kullanımı safhalarında çıkabilecek yangınların en aza indirilmesini ve herhangi bir şekilde çıkabilecek yangının can ve mal kaybını en aza indirerek söndürülmesini sağlamak üzere, yangın öncesinde ve sırasında alınacak tedbirlerin, organizasyonun, eğitimin ve denetimin usul ve esaslarını belirlemektir” şeklinde açıklanmıştır. Yani yönetmelik binalarda alınacak yangın korunum tedbirlerini anlatmaktadır. Bu açıdan bakıldığında bu yönetmelik toplumun tüm katmanlarını yakından ilgilendiren son derece önemli bir kurallar dizisidir.

Bu yönetmelikle yangın ve yangın güvenliği konusunda Avrupa standartlarının Türkiye’de de geçerli olması hedeflenmiştir.

YANGIN YÖNETMELİĞİ 2020

Yangın yönetmeliği 2020 yılında da devrede olan maddeleri ile yangın başlamadan önce önleyecek sistemlere yoğunlaşırken, alınan her önleme rağmen başlayan bir yangın sırasında hasarın, can ve mal kaybının çok olmasını önüne geçmeyi de amaçlar.

Zira ne kadar önlem alınırsa alsın, öngörülemeyen riskler, unutkanlılar ya da ihmalkarlıklar nedeniyle her yıl çok sayıda yangın çıkmaktadır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi’nin istatistiklerine göre 2020 yılının Haziran ayı sonuna kadar kentte 9 binden fazla yangın çıkmıştır. Bu yangınlardan 2 bin 291’i konutlarda, 67’si fabrikalar, kalanı da diğer binalar kategorisindeki binalarda çıkmıştır.

Diğer binalar kategorisinde otellerde, hastaneler, okullar, yurtlar, işyerleri, alışveriş merkezleri vb. vardır. Yangın yönetmeliği tüm bu binalardaki yangın öncesi ve sonrası önlemleri içeren bir mevzuattır.

EN SON YANGIN YÖNETMELİĞİ

Yangın yönetmeliği 2002 yılında devreye alınıp, güncel hayattaki gelişmelere ve ihtiyaçlara göre dönem dönem revizyondan geçirilmiştir. Yönetmelikte ilk revizyon 2009 yılında yapılırken, 2015 yılında da şartların zorlaması ile değişiklikler yapılmış ortaya çıkan yeni yönetmelik en son yangın yönetmeliği olarak kayıtlara geçmiştir.

Yönetmelik bu canlı yapısı ile günün koşullarına adapte edilirken, oluşan ihtiyaçlar eksiksiz giderilmeye çalışılmaktadır.

Yönetmelik hükümleri, mevzuat çıkarıldığı zaman var olan binalar ve yönetmelik sonrasında yapılan binalar için farklıdır.

TAŞINABİLİR YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI YÖNETMELİĞİ

Taşınabilir yangın söndürme cihazları ile ilgili bölüm yangın yönetmeliğinin 4. bölümünü kapsamaktadır. Bu bölümde 2009 yılında değişiklik yapılmıştır.

Yönetmeliğin bu bölümünün maddeleri ise şöyledir:

 1. Taşınabilir söndürme cihazlarının tipi ve sayısı, mekânlarda var olan durum ve risklere göre belirlenir. Buna göre;
  1. A sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde, öncelikle çok maksatlı kuru kimyevi tozlu veya sulu,
  2. B sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde, öncelikle kuru kimyevi tozlu, karbondioksitli veya köpüklü,
  3. C sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde, öncelikle kuru kimyevi tozlu veya karbondioksitli,
  4. D sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde, öncelikle kuru metal tozlu,
   söndürme cihazları bulundurulur. Hastanelerde, huzurevlerinde, anaokullarında ve benzeri yerlerde sulu veya temiz gazlı söndürme cihazlarının tercih edilmesi gerekir.
 2. Düşük tehlike sınıfında her 500 m2, orta tehlike ve yüksek tehlike sınıfında her  250 m² yapı inşaat alanı için 1 adet olmak üzere, uygun tipte 6 kg’lık kuru kimyevî tozlu veya eşdeğeri gazlı yangın söndürme cihazları bulundurulması gerekir.
 3. Otoparklarda, depolarda, tesisat dairelerinde ve benzeri yerlerde ayrıca tekerlekli tip söndürme cihazı bulundurulması mecburidir.
 4. Söndürme cihazları dışarıya doğru, geçiş boşluklarının yakınına ve dengeli dağıtılarak, görülebilecek şekilde işaretlenir ve her durumda kolayca girilebilir yerlere, yangın dolaplarının içine veya yakınına yerleştirilir. Söndürme  cihazlarına ulaşma mesafesi en fazla 25 m olur. Söndürme cihazlarının, kapı arkasında, yangın dolapları hariç kapalı dolaplarda ve derin duvar girintilerinde bulundurulmaması ve ısıtma cihazlarının üstüne veya yakınına konulmaması gerekir. Ancak, herhangi  bir sebeple söndürme cihazlarının doğrudan görünmesini engelleyen yerlere konulması halinde, yerlerinin uygun fosforlu işaretler ile gösterilmesi şarttır.
 5. Taşınabilir söndürme cihazlarında söndürücünün duvara bağlantı asma halkası duvardan kolaylıkla alınabilecek şekilde yerleştirilir ve 4 kg’dan daha ağır ve 12 kg’dan hafif olan cihazların zeminden olan yüksekliği yaklaşık 90 cm’yi aşmayacak şekilde montaj yapılır.
 6. Arabalı yangın söndürme cihazlarının TS EN 1866 ve diğer taşınabilir yangın söndürme cihazlarının TS 862- EN 3 kalite belgeli olması şarttır.
 7. Yangın söndürme cihazlarının periyodik kontrolü ve bakımı TS ISO 11602-2 standardına göre yapılır. Söndürme cihazlarının bakımını yapan üreticinin veya servis firmalarının dolum ve servis yeterlilik belgesine sahip olması gerekir. Servis veren firmalar, istenildiğinde müşterilerine belgelerini göstermek zorundadır. Söndürme cihazlarının standartlarda belirtilen hususlar doğrultusunda yılda bir kez yerinde genel kontrolleri yapılır ve dördüncü yılın sonunda içindeki söndürme maddeleri yenilenerek hidrostatik testleri yapılır. Cihazlar dolum için alındığında, söndürme cihazlarının bulundukları yerleri tehlike altında bırakmamak için, servisi yapan firmalar, bakıma aldıkları yangın söndürme cihazlarının yerine, aldıkları söndürücü cihazın özelliğinde ve aynı sayıda kullanıma hazır yangın söndürme cihazlarını geçici olarak bırakmak zorundadır.
 8. Binalara konulacak yangın söndürme cihazlarının cinsi, miktarı ve yerlerinin belirlenmesi konusunda, gerekirse mahalli itfaiye teşkilatının görüşü alınabilir.

FABRİKA YANGIN YÖNETMELİĞİ

Yangın yönetmeliği içinde fabrika ve endüstriyel tesis yangınları  için özel maddeler vardır. Bu maddeler şöyledir:

Fabrika, imalathane, mağaza, dükkân, depo, büro binaları ve ayakta tedavi merkezlerinde en az 2 bağımsız kaçış merdiveni veya başka çıkışların sağlanması gerekir. Ancak,

  1. Yapı yüksekliğinin 21.50 m’den az olması,
  2. Bir kattaki kullanıcı sayısının 50 kişiden az olması,
  3. Bütün katlarda en fazla kaçış uzaklığının Ek-5/B’deki uzaklıklara uygun olması,
  4. Yapımda yanmaz ürünler kullanılmış olması,
  5. İmalât ve depolamada kolay alevlenici ve parlayıcı maddelerin kullanılmaması,

şartlarının hepsinin birlikte gerçekleşmesi hâlinde tek kaçış merdiveni yeterli kabul edilir.

Yönetmelikte fabrikalar, bina tehlike sınıflandırması kapsamında kategorilere de ayrılmıştır. Buna göre düşük, orta ve yüksek tehlikeli olarak belirlenmiştir.Orta ve yüksek tehlikeli üretim yerleri de kendi içinde kategorilere ayrılmıştır. Örneğin boyama işlemleri, sabun fabrikaları orta tehlike 3 olarak nitelendirilirken, mum ve balmumu fabrikaları, kibrit fabrikaları, boyahaneler orta tehlike 4 sınıfındadır.

Yüksek tehlike grubu da 4’e ayrılmaktadır. Havai fişek fabrikaları yüksek tehlike 4 sınıfında yer alırken,  döşemelik kumaş ve muşamba fabrikaları, kumaş ve muşamba yer döşemeleri  imalatı yüksek tehlike 1 sınıfındadır.

Bu sınıflandırma dahilindeki fabrikalarda yangın öncesi ve sonrasında alınacak önlemler ayrıntıları ile belirlenirken, sitelerde, hastanelerde, okullarda yangın yönetmeliği uyarında önlemlerin alınması zorunludur. Keza aynı şekilde; yüksek binalarda yangın yönetmeliği, yurtlarda ve aslında kısaca canlının olduğu her alanda yangın yönetmeliği hükümleri geçerlidir. Örneğin iş yeri yangın yönetmeliği maddeleri hem işyerinde olan insanları hem de söz konusu alandaki malların güvenliğini kapsar. Yurtlarda yangın yönetmeliği tıpkı okullarda geçerli olan yönetmelik maddeleri gibi öğrencileri ve içinde bulundukları binaların güvenliğini kapsar.

Konutlarda yangın yönetmeliği ise yangın en çok çıktığı ve yangın riskinin her zaman yüksek olduğu konutların yangın korunumunu ve yangın sonrasında alınacak önlemleri içerir.

Hastanelerde yangın yönetmeliği ve yüksek binalarda yangın yönetmeliği dendiğinde de diğer tüm yangın alanlarında olduğu gibi en önemli konu, olay mahallinden insanların tahliyesidir. Yönetmelik bu konuda da ayrıntılı maddelere sahiptir.

En son yangın yönetmeliği için aşağıdaki dosyayı indirebilir veya Resmi gazete kararını buradan okuyabilirsiniz.

yangın yönetmeliği

Bu gönderiyi paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir